Autor zdjęcia: tbennett017

Czy Polska jest krajem przyjaznym obcokrajowcom?

My, Polacy lubimy chwalić się naszą gościnnością. Tym, że pomagamy innym a nasze domy i serca nie pozostają zamknięte wobec potrzebujących. W naszej bożonarodzeniowej tradycji jest, że pozostawiamy puste nakrycie dla niespodziewanego gościa, zaznaczając w ten sposób, że jesteśmy gotowi na przyjęcie do pod swój dach w ten szczególny wieczór….
Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Zakładanie firmy przez obcokrajowca w Polsce

Polska dla wielu obcokrajowców staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem nie tylko do życia, ale także i do prowadzenia swojego biznesu. Naturalnym jest więc, że pojawia się chęć i potrzeba założenia własnej firmy. Prawo mówi, że niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą w naszym kraju na takich samych zasadach jak i obywatele polscy. W…
Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Ubieganie się o zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy (więcej tutaj). Co jednak ważne cudzoziemiec chcący ubiegać się o takie zezwolenie musi posiadać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy umożliwiający podjęcie pracy….
Autor zdjęcia: Hernan Piñera

Procedura pozyskiwania karty pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego (więcej: http://www.adkins.pl/cudzoziemcy) jest możliwa do uzyskania we właściwym miejscu zamieszkania Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale ds. Obywatelskich i Cudzoziemców. O kartę pobytu czasowego ubiegać się można przy pomocy wniosku, który należy złożyć w Urzędzie osobiście, bądź też listownie. Stosowny wniosek można uzyskać na stronie internetowej urzędu, bądź też odwiedzając urząd osobiście….
Autor zdjęcia: Hernan Piñera

Procedura pozyskiwania karty stałego pobytu

Cudzoziemcy ubiegające się o kartę stałego pobytu, zobligowani są założyć wniosek osobiście we właściwym do miejsca zameldowania Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Wniosek ten może również zostać wysłany za pomocą poczty. W obu przypadkach wniosek o kartę stałego pobytu należy złożyć przed upływem okresu legalnego pobytu….
Autor zdjęcia: Hypnotica Studios Infinite

Obywatelstwo polskie – procedury

Aby uzyskać obywatelstwo polskie cudzoziemiec zobligowany jest do spełnienia kilku warunków, dotyczących między innymi okresu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa do jego przebywania….
Autor zdjęcia: Demokratikollektivet Watch it!

Jak ubiegać się o obywatelstwo polskie

Każdy cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o obywatelstwo polskie. Nadanie obywatelstwa leży w gestii Prezydenta RP i następuje ono na wniosek przebywającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który wspomniany wniosek składa za pośrednictwem wojewody. Wniosek o nadanie obywatelstwa może być również złożony w sytuacji, w której zainteresowany jego zdobyciem cudzoziemiec, nie przebywa na terenie Polski….